11200 DWT Methanol Tanker 1994 – Japan Built – DH – 33213 CBM