229m Panamax Tanker 2011 – Hyundai Built – 82360 CBM – DWT 74552