274m Aframax Tanker 2007 – Hyundai Built – 167985 CBM – DWT 159233