333m VLCC 1995 – Japan Built – Fresh DD – DWT 265253