333m VLCC 2003 – 15 Tanks – 333214 CBM – DWT 309020