333m VLCC 2003 – Hyundai Built – 17 Tanks – DWT 304985

Translate »