333m VLCC 2005 – Japan Built – 340102 CBM – DWT 302481