333m VLCC 2010 – Hyundai Built – 338670 CBM – DWT 317441