334m VLCC 2000 – Samsung Built – 321948 CBM – DWT 306397